שאלון 801 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד (כיתה י')
43:04:24
19 פרקים
472 סרטונים
שאלון 35802 / 35381 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
35:42:59
18 פרקים
376 סרטונים
שאלון 35803 / 35382 מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד
36:10:13
14 פרקים
371 סרטונים
קורס סטטיסטיקה ב' 30112 / 30204‎
45:31:50
32 פרקים
467 סרטונים
שאלון 35807 / 035582 מתמטיקה 5 יח"ל
60:56:44
17 פרקים
631 סרטונים

מבוא למקרו-כלכלה 10126

הקורס עוסק בחשבונאות לאומית ובניתוח קביעת התוצר הלאומי והרכב שימושיו, תוך שילוב בין המערכת הריאלית – שוק המוצרים, והמערכת המוניטרית – שוק הכסף.
בחלק א של הקורס מוצג המשק כמשק סגור.

בחלק ב, הדיון המַקרו-כלכלי מביא בחשבון את הקשרים עם שאר העולם, והקורס מנתח את הפעילות הכלכלית החורגת מתחומו של המשק הלאומי היחיד – המשק הפתוח.

יחידות הלימוד

חלק א

  • מבוא: הצגת התחום והצגת מושגי יסוד

  • החשבונאות הלאומית

  • מרכיבי הביקוש המצרפי

  • שיווי משקל בשוק המוצרים

  • הכסף במשק ומערכת הבנקאות

  • שוק הכסף

  • שיווי משקל משולב – שוק המוצרים ושוק הכסף

חלק ב

  • מאזן התשלומים ושוק מטבע החוץ

  • משק פתוח

  • אינפלציה

 
32 סרטונים
3 פרקים
03:09:15
 

OPEN BOOK